1400-03-01

تقدیرنامه مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری تهران در تکریم ارباب رجوع و پاسخگوئی مناسب سامانه 111 ریاست جمهوری

دسته بندی :